Het Ministerie van OCW subsidieert € 30.000 voor schoolontwikkeling

Met de nieuwe subsidieregeling Schoolkracht kunnen scholen een subsidie van maximaal € 30.000 aanvragen voor een schoolontwikkeltraject dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
 • kansen(on)gelijkheid en;
 • digitalisering.

En dat betekent dat een volledige schoolontwikkeltraject van Tante Lean COMPLEET vergoed kan worden met deze subsidie, inclusief het vrijroosteren van een leraar voor een halve dag per week!

De Tante Lean – Aanpak

De agenda’s van het onderwijs zitten op dit moment over- en overvol. Er heerst een klimaat van permanente overbelasting terwijl de uitdagingen groot en complex zijn. Dat vraagt van scholen dat ze leren om flexibel te kunnen inspelen op verandering, een hoge mate van betrokkenheid van professionals realiseren en permanent kunnen voldoen aan hoge verwachtingen van ouders, leerlingen en omgeving. Werken met een Agile Mindset helpt onderwijsteams bij het aangaan van deze uitdagingen en borgt veranderingen in de onderwijspraktijk op een duurzame manier.

Met het teamscholingstraject Agile Practitioner krijgen de ideeën van schoolleiders en leraren over de manier waarop het onderwijs beter georganiseerd kan worden draagvlak. Scholen realiseren ongekende niveaus van betrokkenheid, kwaliteit en productiviteit. Het zorgt voor resultaat én werkplezier.

Dat doen wij inmiddels al 5 jaar met de Tante Lean – Aanpak, een werkwijze die erop gericht is om de schoolontwikkeling duurzaam te ondersteunen met maximale betrokkenheid en focus. De Aanpak is een mix van drie Agile-methodes die hun sporen hebben verdiend: SCRUM, Sociocratie 3.0 en Liberating Structures. Deze methodes zijn empirisch wetenschappelijk onderzocht en hebben daarin het positieve effect bewezen. Empirisch werken zit ingebakken in deze werkwijzen. Er wordt namelijk stelselmatig geëvalueerd en gereflecteerd op de resultaten. Op basis daarvan kan men de gewenste output of werkwijze aanpassen.

Voorwaarden subsidieregeling

De subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.
 • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
 • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
 • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
 • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Je vult het format plan voor schoolontwikkeling en de begroting in. Let er daarbij op dat de activiteiten aansluiten op minimaal één van de vier thema’s en dat het aangevraagde bedrag klopt met het totaalbedrag in de begroting.
Je vult het aanvraagformulier op www.dus-i.nl in en zorgt voor de juiste ondertekening .
Zorg dat de aanvraag inclusief het format volledig zijn ingevuld en ingediend opuiterlijk 15 januari 2021.

Men streeft er naar om iedereen binnen 8 weken na het sluiten van de aanvraagperiode uitsluitsel te geven middels een bekendmaking via e-mail. De beschikking zal uiterlijk half april 2021 volgen.

Aanbod

Tante Lean ondersteunt jou geheel vrijblijvend met het indienen van de subsidieaanvraag!

We helpen jou met het invullen van de formulieren, zodat jouw aanvraag goed (wetenschappelijk) onderbouwd is en voldoet aan alle eisen.

De aanvraag dient vóór 15 januari 2021 ingediend te zijn.

Mis deze kans niet en neem contact met ons op.